سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساده رنگ

زندگی را ورق بزن

شـهریــــــور

او شهریوریست

در شهری یـــِوَر

پابرهنه به افکارم دوید

درست مثل تولدش

که ناگاه از فضای آبستن دلهره

پا بر زمین احساسم گذاشت

و شد نقطه ای در دفتر بی خط  ذهنم

او شهریوریست

در شهری یــِوَر

در دورترین نقطه ی در دست رس

در نزدیکترین افکار هوا

و در انتهای این خطوط ممتد

که گویی تا نا کجا آباد می روند

و من اینجا

با دستمال دلسوزی

غبار غلیظ فراموشی را

از روی خاطراتم 

پاک می کنم

و یادم می آید

که او

شـــهریـــوریست...


+ نوشته شده در سه شنبه 91/6/28 ساعت 1:26 صبح توسط راحیل نظر


قلب پیچه

منم موجودی که خدایش آفریده..به خودم شک میکنم،غبطه می خورم

گاهی فحش می دهم خودم را.

دلم می خواهد حتی خودم را برای افکار نا مناسبم مجازات کنم.

منم آن موجودی که خدا در او روح دمید...

این روح لایق پاکترین هاست.وقتی افکاری زنجیرپاره کرده میان افکار زیبایم اغتشاش می کنند

دلم می خواهد ذهنم را محکوم کنم.

من را او آفرید و عاطفه ای داد که سرکش است.

این عاطفه ی سرکش را حیایی داد که رامش کند،و درون سینه ام محبوس!

زمان آفریدن، مرا درون سینه قلبی داد.

قلبی که می تپید برایش...به نامش...اما خود ِ آگاهم از نا خداگاهم بی خبر..قلبش را

نمی فهمید..قلبی که  محبس عاطفه ای سرکش و زیبا بود.

و حالا منم و این قلب که نمیفهممش.قلبی که در تپش هایش خدا خدا می کند...ولی آهنگش چیز دیگری است...

منم و این روح که نمی دانم چقدر از آن نورانیتش باقی است...

روحم را انگاردرون سینه ام کشیده اند.و عاطفه سرکشم ذره ذره آن را بلعیده .

اکنون این منم و دردهایی مبهم.شاید دردی به نام قلب پیچه!


+ نوشته شده در شنبه 91/6/18 ساعت 2:33 صبح توسط راحیل نظر


لینک

 

نوشته هایش را که می خوانم،حس می کنم پس هر کلمه یک یاد داشت دیگر دارد..انگار همه ی کلماتش لینک دارند...

مخصوصاً یک عادتی که دارد،بعضی از کلماتش را رنگی می نویسد،مثل "او" ،"تو" و حتی اسم خودش...دروغ نگفته ام اگر بگویم صدها بار روی آن کلمات

کلیک کرده ام،هر بار به این امید که این بار لینکش باز می شود..ولی خودم هم می دانم که این لینک ها برای من هیچ وقت باز نمی شود.

حسم نسبت به قرآن هم همینطور هست(البته بلا تشبیه) هر بار هر آیه ای را می خوانم دنبال یک ضمیمه ای..پی نوشتی..چیزی می گردم.انقدر از این

قرآن هایی که زیاد توضیح دارند خوشم می آید.ولی باز هم جوابگو نیست..حتی تفسیر از هر نوعش،از المیزان تا نمونه و ...کفایت نمی کند.همیشه

قرآن را که می بندم منم و یک دنیا سوال!

می دانم که پس هر کلمه اش "یک دنیا" لینک شده!

از خدا وعده گرفته ام آن دنیا برایم لینک هایش را باز کند....

 

 


+ نوشته شده در جمعه 91/6/17 ساعت 3:27 صبح توسط راحیل نظر


   1   2      >